ﺗﻔﮑﺮﺍﺕ ﺁﮔﻮﺳﺘﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﻟﻮﺗﺮ دیده میشود ﯾﺎ ﮐﺎﻟﻮن ﻭ ﺁﯾﺎ ﺁﮔﻮﺳﺘﯿﻦ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎﯼ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ ﻣﺜﻼً ﻋﺮﻑ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮑﻬﺎ ﺟﻤﻼﺕ ﺁﮔﻮﺳﺘﯿﻦ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﮎ ﺑﮕﺬﺍﺭﻧﺪ ﯾﺎ ﭘﺮﻭﺗﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺟﻤﻼﺕ ﺁﮔﻮﺳﺘﯿﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ؟

لوتر و کالون هر دو بطور مساوی تحت تأثیر نوشتجات آگوستین بودند. آگوستین متعلق به کلیسای کاتولیک نبوده ولی کلیسای کاتولیک بعدا" ایشان را به عنوان قدیس اعلام کرد و او را به عنوان یکی از پدران کلیسا می شناسند(چه کاتولیکها و چه پروتستانها). هم پروتستانها و هم کاتولیکها آگوستین را به یک انداره احترام می گذارند و از سخنانش استفاده می کنند.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Apr/14/2017 کلیسا Vrezh Babakhani 446 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر