نقدی از برداشت اسلام و قرآن از عیسی مسیح- مفهوم پسر خدا؟

از مطالعه قرآن در خصوص اعتقاد به پسر خدا بودن عیسی در مسیحیت چنین نتیجه گیری می شود که متن کتاب مقدس مسلمانان، مسیحیان را متهم به پرستش انسانی فانی می دانند که او را تا حد خدایی بالا برده اند. اما آموزه‌های تاریخی مسیحیت عکس این مسئله را نشان می دهد – مفهوم کلی تجسم در مسیحیت بر این ادعا متّکی است که خدا، انسان شده – یوحنا 1: 14. عجیب اینکه، ممکن است ایده وجود ازلی عیسی مسیح پیش از بنیاد عالم در حدیث نیز وجود داشته باشد.17 این عقیده مسلمانان برخاسته از این است که معتقدند مسیحیان به تولد طبیعی عیسی مسیح از خدا باور دارند یعنی در نتیجه آمیزش خدا و مریم همان گونه که زِئوس لِتو را برای تولد آپولو باردار کرد. یوسف علی در مورد سوره 19: 35 این گونه اظهار می دارد: " تولد یک پسر یک عمل فیزیکی است و بستگی به نیازهای جنسی حیوانی و مردانه دارد. و الله باری تعالی مستقل از همه این نیازها می باشد، و این بسیار موهن است که به وی چنین رفتارهایی نسبت داده شود. و اینها صرفاً دارای سرچشمه خرافات ماتریالیستی بت‌پرستانه است." صد البته که هیچ مسیحی مؤمن چنین باوری ندارد! ایمان و اعتقاد مسیحیان چنین است که عیسی ازلی و ابدی بوده و هست و در رابطه با تولد از مادر باکره، عبارات موجود در انجیل کوچکترین اشاره‌ای به وجود رابطه جنسی بین خدا و مریم یا اینکه عیسی یک خدازاده (یا نیمه خدا) بوده، وجود ندارد. با این تفاسیر، کاملاً واضح و روشن است که این ایده نسل طبیعی بودن عیسی،  اتهامی دروغین است که مسلمانان به مسیحیان نسبت می دهند.

استنتاج واضح از این بحث این است که محمد این باور و ایمان مسیحی را با ایده‌های بت‌پرستانه زاد و ولد الهی مانند بنت الله اشتباه گرفته. با این حال، کاملاً روشن است که وقتی مسلمانان بعداً شروع به درک صحیح تر از آموزه‌های مسیحیت کردند، چقدر از اتهامات قرآن نسبت به اعتقادات مسیحیان شرم داشتند. و نیز، همان گونه که پیشتر نیز به آن اشاره شد، سیره نبوی همیشه در مقام دفاع از قرآن برآمده و در این خصوص، این آموزه‌های قرآنی را به مسیحیان نجرانی نسبت داده  و از این طریق میتوان به راحتی دریافت که منبع سیره نبوی در خصوص این اعتقاد، مسیحیان نجران بوده اند که عیسی را پسر خدا می دانسته اند. دوباره، این خطای قرآنی چیزی نیست جز اینکه باور به وَحی این کتاب را زیر سؤال می برد.

Jul/08/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 82 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر