آیا اگر سرپرست یا رهبر کلیسا ،با تصمیم شخصی ایماندار، که آن تصمیم ، در زندگیش هیچ منافاتی با کلام ندارد، مخالفت کند، آن شخص ایماندار باید اطاعت کند؟ و اگر تصمیم خود را به عمل برساند آیا بخاطر آن، سرپرست کلیسایش می تواند او را طرد کند و از تأئید او برای کشیش مسئول سرباز زند؟

متأسفانه سؤال شما برای من زیاد روشن نیست! اما اصولاً اگر عضوی از کلیسا تصمیم به اقدام کاری با هدایت خدا کرده و می بیند که شبان کلیسا با این هدایت مخالف است، عضو کلیسا می بایست این را در نظر داشته باشد که خدا، خدایی است که به یگانگی روح عمل می کند و همان خدایی که شما را هدایت کرده، می تواند شبان کلیسایتان را نیز ملزم کند که با شما موافقت کند و مهم است که عضو کلیسا از ثمره روح که صبر می باشد، بهره جوید و با صبر و دعا منتظر بماند تا خدا شبان کلیسایش را نیز متقاعد سازد. این مسئله در همه موارد زندگی یک مسیحی صادق است. ما مسیحیان ابنای اطاعت نامیده شده ایم و در همه موارد با اطاعت از پدر و مادر و شوهر و زن و شبان و زمامداران امور مملکتی و اعضا و رهبران کلیسا، می بایست با دعا طالب این باشیم که آنچه در دل ما است، خدایی که زنده است در دل دیگر افراد نیز بگذارد. بسیاری از زن و شوهرها بخاطر عدم رعایت این اصول با هم کشمکشهای زیادی دارند. اگر زن بداند که می تواند آنچه را که از خداوند دریافت کرده، دعا کند تا خدا در دل شوهرش نیز بگذارد، دیگر هیچ جنگ و جدال و کشمکشی وجود نخواهد داشت! و این مسئله در مورد همه مواردی که ذکر کردم صدق می کند.

Dec/03/2017 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 267 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر