تفاوت میان کلیساهای باپتیست و پنتیکاستی در چیست؟

کلیساهای باپتیست کلیساهایی هستند که مانند کلیساهای پنتیکاستی به اصالت و معیار و مقیاس بودن کتاب مقدس به عنوان معیار ایمان و عمل ما اعتقاد دارند.  در اعتقادات کلیساهای باپتیست و پنتیکاستی تفاوت چشمگیری وجود ندارند. تنها تفاوت میان این دو فرقه در این است که کلیساهای پنتیکاستی به عطایای روح القدس و تعمید در روح القدس که نشانه آن تکلم به زبانهای غیر می باشد، معتقدند و کلیساهای باپتیست تفسیر دیگری از عطایای روح و تعمید در روح القدس دارند. کلیسای باپتیست معتقد است که تعمید در روح القدس همان تولد تازه می باشد و در هنگام ایمان آوردن شخص به مسیح اتفاق می افتد، اما کلیساهای پنتیکاستی معتقدند تعمید در روح القدس که اولین نشانه ظاهری آن تکلم به زبانها است تجربه ای جداگانه می باشد و با تولد تازه و ایمان آوردن به مسیح تفاوت دارد. البته قابل ذکر است که این نکات تنها تفاوت میان کلیساهای باپتیست و پنتیکاستی نیست اما نسبت به کلیساهای دیگر اعتقادات این دو کلیسا بسیار نزدیک تر به نظر می آید.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Nov/23/2017 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 480 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر