عمل سنگساردرشریعت یهود وجود داشت، آیا خدا اون رو در قوانین به موسی ابلاغ کرده بود؟ دراین صورت چرا عهد جدید عمل سنگسار رو نفی می کند؟

در عهد عتیق قوانین قضایی که خدا برای قوم اسرائیل وضع کرد، مختص قومی به خصوص با هدف حفظ این قوم از آسیب های احتمالی از اقوام بت پرست اطراف بود و این قوانین تا زمان آمدن مسیح برای قوم اسرائیل در عهد عتیق برای حفظ موجودیت آنها و نیز حفظ قداست آنها اجرا می شد، اما با آمدن عیسی مسیح یک جنبه دیگری از مکاشفه الهی که بصورت تدریجی در طول تاریخ، مکاشفه شد یعنی جهانی شدن قوم خدا و حذف جنبه قضایی و سیاسی و اجتماعی و مراسمی قوانین عهد عتیق که مختص قومی خاص بود. در واقع در عهد جدید تنها قوانین اخلاقی عهد عتیق در کلیسای مسیح قابل اجراست و نه قوانین قضایی یا مراسمی یا اجتماعی آن، چون کلیسای مسیح نمی بایست بر کشوری حاکم شود و قوانین قضایی یا سیاسی یا اجتماعی کشوری داشته باشد. عیسی مسیح فرمود: پادشاهی من از این جهان نیست.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Feb/07/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 231 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر