در خروج ٢٤:٤ با موضوع تهديد به مرگ موسي از طرف خدا هستيم كه قبل از آن هيچ اشاره اي به ختنه شدن فرزند موسي از طرف خدا نیستیم كه موسي آن را فراموش يا پشت گوش انداخته باشد. چرا تهديد به مرگ؟

در باره ختنه، موسی کاملا" واقف بود و این مسئله ای نبود که موسی از آن بی خبر بوده باشد یا غافلگیر شده باشد. قابل ذکر است که مسئله ختنه در زمان ابراهیم یعنی پدر ایمانداران، به ابراهیم فرمان داده شد و از آن به بعد نسل ابراهیم که قوم یهود نیز از آن می باشند، مرتب این حکم را اجرا می کردند و از آن اطاعت می کردند. 

در ثانی خدا، با موسی بسیار سخت گیر بود، چون خدا مطابق ظرفیت هر کس با او عمل می کند. شخصی مثل موسی دارای ظرفیتی والا بود و به این خاطر حتی شاهد این هستیم که موسی موفق به ورود به سرزمین موعود نمی شود و پیش از ورود قوم اسرائیل به سرزمین موعود، می میرد. این تنبیهی بود سختگیرانه در برابر شخصی که با خدا روبرو سخن می گفت و خدا از او انتظار متفاوتی داشت تا دیگر افراد. هر که بامش بیش برفش بیشتر. موسی تنها بخاطر خشم بیجایی که گرفت و خدا فرموده بود یک دفعه به صخره بزن و او دو دفعه زد، می بایست این تنبیه را متحمل می شد.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

 

Nov/09/2017 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 348 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر