حکم قرض دادن در مسیحیت چیست ؟ و در صورت ایجاد مشکل در پس گرفتن پول قرض داده شده چطور با ید با فرد قرض گیرنده برخورد کرد ،آیا باید ان مبلغ را فراموش کرد .

کلام خدا در امثال سلیمان به وضوح می فرماید ضامن شخص غریب مشو. یعنی به کسی که قرض می دهی مطمئن باش که آن شخص، شخصی مورد اطمینان است و صادق. در ضمن باید در نظر گرفت که آن شخصی که قرض می خواهد آیا شخص صادقی است و واقعا" نیازمند است یا برای هوا و هوس خود این قرض را می خواهد. البته عیسی مسیح می فرماید بدون انتظار برگشت قرض دهید ولی این به آن منظور نیست که اگر قرض را برمی گردانند، نپذیریم. در رساله رومیان پولس رسول می فرماید با دانایی محبت کنیم یعنی با حکمت واین مهم است که قبل از دادن قرض از حکمت نیز استفاده کنیم.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Nov/27/2016 کتاب مقدس Vrezh Babakhani 565 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر