آیا با اقدام به خطا و گناه، نجات خود را از دست می دهیم و روح القدس ما را ترک می کند؟

مسلماً اگر شخص به گناهانش ادامه دهد و توبه نکند و غرق گناه شود و مسیح و ایمانش به مسیح را ترک کند و به قولی مسیح را زندگی نکند، از دیدگاه کتاب مقدس، چنین شخصی نجات خود را از دست داده است یا هیچگاه نجات نیافته است. روح القدس شخص را به راحتی ترک نمی کند، مگر آنکه شخص بصورت مداوم و بدون توبه از گناهانش، اقدام به گناه مکرر کند و بازگشتی در آن نباشد. روح القدس البته محزون می شود و از گناهان ما اندوهگین می شود و این را شخص در اقدام اول به گناه احساس می کند و اگر به گناهانش ادامه دهد، چنین شخصی،  به آرامی ضمیرخود را داغ خواهد کرد و دیگر صدای روح القدس را نخواهد شنید و اینجاست که به تدریج او را ترک می کند.

اگر شخص گاهی خطایی می کند و بعد توبه می کند، نه فقط نجاتش را از دست نمی دهد، روح القدس نیز در او می ماند و او را ترک نمی کند.

Oct/24/2017 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 283 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر