هر دو عزرا 2: 64 و نحمیا 7: 66 توافق در تعداد مجموع افراد دارند 42360 نفر، اما هنگامی که آنان را جمع می بندیم، رقمها در عزرا 29818 و در نحمیا 31089 می باشد؟                                                                                                                     

احتمالا دو جواب برای این موضوع وجود دارد. نخست این که احتمالا اشتباه رونویس می باشد. نسخه اصلی حتما ارقام درست را در بر داشت، اما در طول نسخه برداری های مکرر ، شخصی، اشتباهی در رونویسی یکی از فهرستها کرده است، و جمع فهرست  را تغییر داده تا با دیگران تطبیق شود، بدون حساب کردن کل افراد یک خانواده در هر لیست.  پیشنهادی در این مورد هست که نسخه نویسی های بعدی، کل افراد گرد هم آمده در اورشلیم را در دوران زندگی خود در فهرست قرار داده و بدین وسیله تعداد افراد بیش از جمع کل در نسخه اصلی می باشد.                                                                                                                      

احتمال دوم  به وسیله محقق عهد قدیم به نام آر.کی. هاریسون ارائه شده ، که پیشنهاد می کند تمام ارقام  اطراف 42000، ممکن است استعاری باشد، به دنباله الگوی خروج و نمونه های هم شکل، که اعداد بزرگ انتخاب شدند به عنوان سمبلهای عظمت خدا، و در این مثال نیز بیانگر رهایی پیروزمندانه خداوند برای قوم به اسارت رفته خود می باشد. (هاریسون 1970: 1142-114)

وجود اینگونه اشتباهات تاریخی گزارش را تغییر نمی دهد، زیرا در چنین مواقعی در قسمت دیگری از کتاب مقدس این موضوع تصحیح می شود( مجموع کل در این مثال). همچنان که مفسر معروف ، ماتیو هنری ، اینچنین نوشت، " کتابهای بسیار نادری بدون اشتباه چاپ شده اند، و نویسندگان آنان بدین جهت آنان را باطل و یا انکار نمی کنند، و اشتباهات چاپ کننده نیز به حساب نویسنده گماشته نمی شود. خواننده آنان را بنابه زمینه متن و یا مقایسه با بخشهای دیگر ،اصلاح می کند."

نورحیات 2   1992:201،  219

ترجمه: اِلما غریبیان

 

Oct/09/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 276 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر