طبق 1 قرنتیان باب 11 آیا این باب انجیل ، حجاب زنان را در مسیحیت توصیه می کند یا خیر ؟

آنچه در اول قرنتیان فصل 11 در باره پوشش زنان آمده باید توجه داشت که مربوط به فرهنگ آن زمان بوده است و با توجه به اینکه امروزه این فرهنگ در بسیاری از کشورها دیگر وجود ندارد و نداشتن سر پوشیده برای زنان یک عملی ناسالم به حساب نمی آید می توان نتیجه گرفت که امروزه این مسئله منتفی می باشد. موضوع مهم در این آیات این است که زنان حالت اطاعت خود را در برابر شوهران خود حفظ کنند و احترام متقابل وجود داشته باشد. باید توجه داشته باشید که مسئله شستن پاها در زمان مسیح نیز یکی از رسوم و فرهنگهای آن زمان بود و با توجه به اینکه امروزه این جزو فرهنگ ما یا بسیاری از کشورها نیست، دیگر آن را در کلیسا اجرا نمی کنیم، اگرچه کلیساهای سنتی هنوز این مراسم را اجرا می کنند، اما هدف شستن پاها و تعلیمی که  پشت سر این مسئله فرهنگی وجود دارد به قوت خود باقی است و آن این است که ما می بایست فروتنانه یکدیگر را مانند مسیح خدمت کنیم. در ضمن مسئله ای که فقط یک بار در کتاب مقدس به آن اشاره شده است باید با مراقبت بیشتری تفسیر شود و با توجه به اینکه این مسئله در هیچ جای دیگر کتاب مقدس تأکید نشده است، نمی توان آن را به عنوان قانون کلیسایی به حساب آورد. 

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Oct/29/2016 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 730 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر