تا چه حدی رابطة نزدیک قبل از ازدواج قابل قبول است؟

 افسسیان 5: 3 به ما می گوید، "اما زنا و هر ناپاکی و طمع در میان شما مذکور هم نشود چنانکه مقدسین را می شاید". هر چیزی که حتی "اشاره ای" از بی بند وباریهای جنسی باشد برای مسیحیان ناشایسته است. کتاب مقدس به ما فهرستی از "اشارات" را نمی دهد و یا نمی گوید که چه نوع فعالیتهای جسمانی برای یک زوجی که برای ازدواج نامزد شده اند مورد تایید است. اما چون کتاب مقدس با جزئیات این مطلب را بیان نمی کند معنی آن این نیست که رابطة جنسی قبل از ازدواج را تایید می کند. عشقبازی برای آماده شدن دو نفر برای انجام نزدیکی جنسی است، پس منطقی است که عشقبازی فقط بعد از ازدواج صورت گیرد. هر کاری که عشقبازی بحساب بیاید باید در محدودة ازدواج انجام گیرد. اگر هر نوع شکی وجود دارد که عملی برای دو نفر قبل از ازدواج درست است یا نه، باید از آن عمل دوری کرد (رومیان 14: 23). هر عمل جنسی و یا عشقبازی باید بین زوجی که در ازدواج هستند باشد. زوجی که ازدواج نکرده اند باید از هر نوع عملی که آنها را بطرف رابطة جنسی وسوسه می کند، ظاهر غیر اخلاقی دارد، و یا عشقبازی بحساب می آید خودداری کنند. خیلی از شبانان و مشاورین مسیحی شدیدا به زوجها نصیحت می کنند که قبل از ازدواج فراتر از گرفتن دست یکدیگر، بغل کردن همدیگر، و بوسة ملایم نروند. یک زوج هر چه بیشتر از رابطة جنسیشان را برای بعد از ازدواج نگه دارند، رابطة جنسی مخصوص و منحصر بفردتری در ازدواجشان خواهند داشت.        منبع: www.gotquestions.org


Jan/18/2016 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 1135 بازدید 4  

نظرات کاربران


ارسال نظر