کجا در انجیل یوحنا مسیح می فرمایند اگر من بر خود شهادت دهم شهادتم معتبر نیست اما کمی جلوتر می فرماید من بر خود شهادت میدهم و شهادتم معتبر است. در مورد یحیی نیز در فصل اول یوحنا مسیح می فرماید او الیاس بود و خود یحیی می فرماید الیاس نیستم .. این آیا می تواند مصداق یک تناقض در انجیل یوحنا باشد؟

در باره تناقض ظاهری در مورد ایلیاء بودن یا نبودن یحیی مقاله زیر را از وب سایت پرپاسخ کپی کرده برایتان می فرستم:

آیا یحیی تعمید دهنده همان ایلیاء نبی بود که می بایست بیاید ( متی 11: 14  17: 10 تا 13) یا خیر( یو حنا 1: 19 تا 21) ؟              

متی سخنان عیسی را باز گو می کند که فرمود ، یحیی تعمید دهنده همان ایلیاء نبی است که می بایست بیاید، از سوی دیگر یوحنا در انجیلش قید می کند که یحیی این مسئله را انکار کرد. دلیل این تناقض آشکار ، کمبود توجه به زمینه متن توسط خواننده است. کاهنان و لاویان نزد یحیی تعمید دهنده آمدند و از او سؤال کردند ، آیا او ایلیاء نبی است. تا زمانی که شخص کتب مقدس یهودیان را نشناسد به نظرش این سؤال، از هر کس که باشد، خنده دار به نظر می رسد. چون خدا از زبان ملاکی نبی به مردم اسرائیل گفت که ایلیاء نبی قبل از زمان بخصوصی باز می گردد. با در نظر گرفتن اینکه قوم یهود در انتظار ایلیاء نبی بودند، این سوال بسیار منطقی است.                      

وقتی این سؤال از یحیی تعمید دهنده شد، او حدود 30 سال داشت. والدین او فوت کرده بودند، و او تنها پسر زکرّیا از قبیله لاویان بود. پس هنگامی که از او سؤال شد که آیا او ایلیاء است که 878 سال پیش به آسمان صعود کرده بود، جواب مسلما  این خواهد بود که: " نه من ایلیاء نیستم ".            

عیسی نیز هرچند در متی 11: 11 بر ایلیاء نبودن یحیی به صورت غیرمستقیم شهادت می دهد، وقتی می گوید که یحیی بزرگتر از تمام اشخاصی است که بدنیا آمده اند، موسی بزرگتر از ایلیاء بود ولی یحیی بزرگتراز هردوی آنها بود.

پس منظور عیسی از اینکه اعلام کرد یحیی همان ایلیاء است که می بایست بیاید چه بود؟ جبرائیل فرشته با زکرّیا در خصوص پسرش صحبت کرد ، هنگامی که یحیی هنوز بدنیا نیامده بود، و گفت " او به روح و قدرت ایلیا ، پیشاپیش خداوند خواهد آمد تا دل پدران را به سوی فرزندان، و عاصیان را به سوی حکمت پارسایان بگرداند، تا قومی آماده برای خداوند فراهم سازد" ( لوقا 1: 17)  

فرشته به دو نبوت اشاره می کند، اشعیا 40: 3 تا 5 ( لطفا" به لوقا 3: 4 تا 7 مراجعه کنید برای مشاهده این مطلب در مورد یحیی تعمید دهنده) و ملاکی 4: 5 تا 6 که در بالا ذکر شد. که می فرماید " اینک من ایلیای نبی را پیش از فرارسیدن روز عظیم و مَهیب خداوند ، نزد شما خواهم فرستاد. او دل پدران ر به سوی فرزندان، و دل فرزندان را به سوی پدران باز خواهد گردانید، مبادا بیایم و این سرزمین را به لعنت نابودیِ کامل بزنم."

 جبرائیل به این ترتیب اعلام کرد که یحیی همان ایلیا ء است که خداوند از طریق ملاکی نبوت کرد. پس آیا یحیی ایلیاء بود؟ خیر. ولی اگر کاهنان و لاویان از او سؤال می کردند که: " آیا تو همانی هستی که ملاکی نبی به عنوان ایلیاء خطاب می کند؟ مسلما"  یحیی تأئید می کرد و جواب مثبت می داد.

عیسی در متی 17: 11 تا 13 می فرماید که نبوت ملاکی حقیقت دارد، و ایلیاء آمده است. او گفت که این ایلیاء رنج کشیدچنان که عیسی هم رنج خواهد کشید، "  آنگاه شاگردان دریافتند که درباره یحیای تعمید دهنده با آنها سخن می گوید".  پس هنگامی که ما زمینه متن را درک می کنیم، متوجه می شویم که یحیی ایلیاء بصورت لفظی نبود ، بلکه او ایلیایی بود که در مورد او نبوت شده بود، آن کسی که می بایست راه را برای مسیح آماده می کرد، عیسی ، " آن بره خدا که گناه از جهان بر می گیرد."( یوحنا 1: 29)

ترجمه از: اِلما غریبیان

و در باره شهادت عیسی مسیح به خود و معتبر بودن یا نبودن آن عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 8 آیات 12 الی 18 می خوانیم که نه فقط عیسی به شهادت خود اشاره دارد بلکه به شهادت پدر نیز. در ضمن در یوحنا 1: 15 و 3: 32 نیز شهادت دیگری وجود دارد یعنی شهادت یحیی.

وقتی عیسی به شهادت خود اشاره می کند، به راستی و حقیقت خود اشاره می کند و می خواهد بگوید که با اینکه شهادت من به تنهایی به عنوان یک شخص راست و حقیقت گو کافی است اما من شهادت پدر را نیز دارم.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

 

Dec/05/2017 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 306 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر