عیسی مسیح با چه زبانی با مردم و یارانش صحبت می کرد: ارامی و یا عبری؟

عیسی مسیح به سه زبان آرامی و عبری و یونانی سخن می گفته است. اما با توجه به اینکه اکثر زمان زندگی و خدمت ایشان در کفرناحوم و ناصره دراستان جلیل گذشت، ایشان بیشتر به لحجه آرامی بخش استان جلیل سخن می گفته و اکثر قریب الاتفاق مردم در این قسمت به آرامی سخن می گفتند. او با یونانیان به یونانی سخن گفت و در ضمن به خاطر مقاصد مذهبی به زبان عبری نیز مسلط بود.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Apr/08/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 284 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر