نظر کتاب مقدس درباره خوردن گوشت حیواناتی چون گربه و سگ و حیواناتی که ما ایرانیها از خوردن آن چندشمان می شود چیست؟

در عهدعتیق خدا به قوم اسرائیل قوانینی در باره حیواناتی که گوشتشان حرام است را داده است که قوم یهود هنوز این قوانین را رعایت می کند و همان حیواناتی که در تورات حرام و حلال نامیده شده اند، اسلام نیز آن را تکرار کرده است و در واقع چیز جدیدی نیاورده است.

اما در عهد جدید، عیسی مسیح مسئله مهمتری را به میان آورد و آن این بود که رهبران مذهبی یهود تأکید زیاد بر خوردن چیزهای پاک و حلال داشتند، اما زندگی پاک و مقدسی را دنبال نمی کردند. عیسی مسیح فرمود: نه هر چیزی که  از دهان داخل می شود انسان را نجس می سازد بلکه هر چه از درون به بیرون می طراود، مانند خشم و کینه و غرور و طمع و حسد و... می تواند انسان را نجس سازد. در واقع مسیح یک دیدگاه جدیدی از نجاست انسان برای ما به ارمغان آورد. او فرمود سخنان و افکار درون ماست که ما را نجس می سازند و نه خوراکی که می خوریم. به جای تأکید زیاده از حد بر حلال و حرام بودن خوراکی ها که امری فانی می باشند، بهتر است به زندگی مقدس و رابطه ای صمیمانه با خدای مقدس و پاک تأکید داشت.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

May/21/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 196 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر