آیا مسیحیان باید به پزشک مراجعه کنند؟

بعضی از مسیحیان هستند که باور دارند استفاده از امکانات پزشکی نشانة کمی ایمان به خداست. در جنبش ایمان به کلام (وُرد فِیت موومِنت)، مشورت با پزشک اغلب بحساب کمبود ایمان گذاشته می شود که این کمی ایمان مانعی برای انجام شفای خداست. در گروههایی مثل کریستن ساینس، کمک گرفتن از پزشک بعنوان مانعی برای استفاده از انرژی خداست که او آنرا برای شفا به ما داده است. در چنین دیدی منطق وجود ندارد. اگر ماشین شما صدمه ببیند، آیا شما صبر می کنید تا خدا معجزه کند و ماشینتان را تعمیر نماید یا اینکه آنرا به تعمیرگاه می برید؟ اگر لوله ای در منزل شما بترکد، آیا منتظر می شوید که خدا جلوی آب را بگیرد یا اینکه به یک لوله کش زنگ می زنید؟ خدا به اندازة یک مکانیک و یا یک لوله کش توانایی دارد، همانطور که قدرت دارد ما را شفا بخشد، اما حقیقت این است که با اینکه خدا می تواند معجزه انجام دهد و اینکار را انجام می دهد، اما ما نمی توانیم همیشه انتظار معجزه را جایگزین استفاده از کسانی کنیم که در آن زمینه تخصص دارند.  در کتاب مقدس در حدود دوازده بار به پزشکان اشاره شده است. تنها آیه ای که آنهم اگر آنرا خارج از متن بخوانیم، به ما می گوید نباید به پزشکان مراجعه کنیم در 2 تواریخ 16: 12 است. "در سال سی و نهم سلطنت آسا مرضی در پایهای او عارض شد و مرض او بسیار سخت گردید و نیز در بیماری خود از خداوند مدد نخواست بلکه از طبیبان". موضوع این نبود که چرا آسا از پزشکان کمک گرفت، بلکه مسئله این بود که "او از خداوند مدد نخواست". حتی وقتیکه به دکتر می رویم، ایمان و اعتماد نهایی ما باید بر روی خدا باشد نه بر روی پزشکان. آیات زیادی هستند که از درمان پزشکی صحبت می کنند مثل، بستن روی زخم (اشعیاء 1: 6)، روغن (یعقوب 5: 14)، روغن و شراب (لوقا 10: 34)، برگ (حزقیال 47: 12)، شراب (1 تیموتاوس 5: 23)، و بخصوص "مرهم از جلعاد" (ارمیا 8: 22). همچنین پولس رسول لوقا، نویسندة اعمال رسولان و انجیل لوقا، را "پزشک محبوب" خطاب می کند (کولسیان 4: 14). مرقس 5: 25-30 داستان زنی را تعریف می کند که مشکل خونریزی دائمی داشت و با اینکه پول زیادی صرف پزشکان مختلف کرده بود، دکترها نتوانسته بودند او را شفا دهند. او پیش مسیح آمد و با خود فکر می کرد که اگر فقط دستش به لباس مسیح بخورد شفا خواهد یافت. عیسی در جواب فریسیان که از او پرسیده بودند چرا وقتش را با گناهکاران می گذراند، گفت "نه تندرستان بلکه مریضان احتیاج بطبیب دارند" (متی 9: 12). از این آیات می توان این اصول را دریافت کرد که: 1) پزشکان خدا نیستند و نباید به آنها بعنوان خدا نگاه کرد. آنها گاهی می توانند کمک کنند، اما وقتهای دیگری هست که تنها کاری که می کنند این است که باعث خرج زیادی میشوند. 2) در کتاب مقدس استفاده از پزشکان و امکانات پزشکی منع نشده است، و حتی برعکس درمانهای پزشکی تشویق شده اند.    منبع: www.gotquestions.org  


Jan/18/2016 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 677 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر