تثلیث چیست؟ مسیحیان می گویند عیسی خداوند هست در قالب انسان. پس چرا اگر عیسی خداوند هست، بر روی صلیب خدا را صدا زد و گفت ای خدا چرا مرا تنها گذاشتی؟

برای توضیح آموزه تثلیث در مسیحیت، در وب سایت پرپاسخ مقالات مفصل بسیاری وجود دارد که شما را تشویق به مطالعه آنها می کنم. اما جهت نمونه لینک یکی از این مقالات را در زیر برای شما می گذارم تا به آن مراجعه کرده به پاسخ سؤالتان دست بیابید:

http://www.porpasokh.com/Content/Question/d5cf3e82-cfe5-4408-b9e2-86e25efbb1e9

در باره سؤال دوم شما مبنی بر اینکه اگر عیسی مسیح خداوند است، پس چرا بر روی صلیب فریاد کرد: " خدای من خدای من، چرا مرا واگذاشتی؟" اگرچه در متنی که در لینک ارسالی فوق ارسال شده توضیحات کافی داده شده، اما باز هم اضافه می کنم که کلام خدا به ما نشان می دهد که عیسی مسیح، خدای کامل و انسان کامل بود. و با توجه به اینکه در نقشه خدا بود که او می بایست در تمام ضعفهای بشری بدون ارتکاب هیچ گناهی شریک شود، این مطلب که در ضمن اینکه او دارای الوهیت کامل بود، اما به عنوان یک انسان کامل نیز، به نمایندگی انسانهای روی زمین فریاد عجز و تنهایی و طرد شدگی را سر می کشد، امری قابل پذیرش است.

موفق باشید.

Feb/08/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 110 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر