در یوحنا 2: 4عیسی می فرماید:" ساعت من هنوز فرا نرسیده". منظور از این گفته چیست ؟

منظور عیسی مسیح وقتی فرمود: " ساعت من هنوز فرا نرسیده." این است که وقتهای او برای انجام معجزات و شناسانیدن خود در عموم هنوز فرا نرسیده بود و در ضمن عیسی مسیح برای مسئله بسیار مهمی بر زمین آمده بود و آن اینکه بخاطر آزادی بشر از اسارت نفس و گناه و دنیا و شیطان می بایست بر صلیب قربانی شود و سه روز پس از مرگش برخیرد. پس او زمان مصلوب شدن خود را با رعایت و کنترل فشارهای دشمنانش به وقت دقیق خود نزدیک می کرد و نمی خواست زودتر یا دیرتر این واقعه اتفاق بیفتد. به این خاطر گاهی اوقات عیسی مسیح به افرادی که آنها را شفا می داد می فرمود: " به کسی نگویید." و گاهی اوقات می فرمود: " بروید و به دیگران نیز بگویید." اینها همه بخاطر کنترل زمان مصلوب شدن و رستاخیزش از مردگان بود.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Sep/17/2017 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 312 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر