آیا برادران و پدرخوانده عیسی مسیح به او ایمان داشتند؟

با توجه به آیات کتاب مقدس و تاریخ کلیسا، متوجه می شویم که برادران عیسی در ابتدا به عیسی مسیح ایمان نداشتند و پس از قیام و صعود عیسی مسیح به آسمان، به او ایمان آوردند و از پیروان سرسخت عیسی مسیح شدند. یوسف پدر خوانده مسیح بود و از ابتدا به عیسی مسیح ایمان داشت.

Oct/21/2016 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 645 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر