هنگامی که زنان به مقبره آمدند ، آیا سنگ " غلتانیده شده بود" ( مرقس 16: 4) " به طرفی غلتانیده شده است" (لوقا 24: 2) ، " سنگ برداشته شده" ( یوحنا 20: 1)، یا اینکه دیدند فرشته ای آن را غلتاند( متی 28: 1-6) ؟

متی به این اشاره نمی کند که زنان فرشته ای را دیدند که سنگ را غلتانید. این اتهام کاملا پیش پا افتاده است. بعد از شرح اینکه زنان به طرف مقبره روانه شدند، متی اشاره به زمین لرزه می کند، در حالی که زنان هنوز در راه بودند. آیه دوم اینگونه آغاز می شود " ناگاه زمین لرزه ای شدید رخ داد." در یونانی اینگونه درک می شود که: " زمین لرزه ای شدید رخ داده بود"، هنگامی که زنان در آیه 5 با فرشته سخن گفتند ، بنابر مرقس 16: 5 ، آنان به مقبره نزدیک شده و به داخل رفتند ، جایی که فرشته بر سمت راست قبر  نشسته بود. پس جواب این سؤال این گونه است ، که  هنگامی که زنان به مقبره رسیدند سنگ غلتانیده شده بود و هیچ تناقضی در کار نیست.

 

منبع مقاله: www.debate.co.uk 

ترجمه: اِلما غریبیان

Apr/27/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 300 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر