1چرا خداوندباجسمش به آسمان رفت درحالیکه میگیم جسم ما فانی پذیره 2چرا عیسی مسیح درتبدیل اب به شراب خودش ننوشید 3تفاوت روح انسان با روح خداچیست ایا مگراین روحی که درمادمیده شدازخدانبود؟ 4چرا خداونددرعهدجدید باوجوداینکه میدانست پسرهیردوس پادشاه اون شهرهست گف برخیزبه ان شهربرو بعددراواسط راه که یوسف میترسه وحی دیگری میاد چرا ازاول نگفت که نره به ان شهرودوبار وحی صادرشد؟

1- در مسیحیت جسم یا بدن، چیزی ناپاک یا بد به حساب نمی آید و در ثانی بدنی که عیسی مسیح با آن به آسمان صعود کرد، بدنی پرجلال بود که پولس رسول آن را بدن روحانی می نامد. بدنی غیرفانی و نه از جنس این بدن فانی.

2- در هیچ جای انجیل اشاره نشده که عیسی مسیح در تبدیل آب به شراب، از آن ننوشید.

3- روح انسان روحی است که خدا در ما دمیده تا با او رابطه ای صمیمانه ایجاد کنیم و بخاطر گناه و دوری انسان از خدا این روح انسان مُرد یعنی از خدا جدا شد. در مسیحیت مرگ یعنی جدایی. اما وقتی به عیسی مسیح به عنوان تنها قربانی گناه ایمان می آوریم و آمرزش گناهان را دریافت می کنیم، روح خدا در ما، تولد دوباره را باعث می شود و دوباره روح ما انسانها می تواند به همراه روح خدا، خدا را پرستش و خدمت کند و با او رابطه برقرار کند.

4- در باره پسر هیرودیس می بایست بدانیم که خطری که از جانب هیرودیس بود با سفر یوسف و مریم به همراه عیسی نوزاد به مصر، رفع شد و خطر پسر هیرودیس به شدت خطر پدرش نبود و برای همین تنها برای رد گم کردن برای پسر هیرودیس و امنیت کودک و مریم و یوسف خدا در خواب به آنها هشدار داد که به نواحی جلیل بروند. این تنها برای مدتی کوتاه بود.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Jun/05/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 144 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر