1- چرا خداوند با جسمش به آسمان رفت، درحالیکه میگیم جسم ما فانی پذیره؟ 2- چرا عیسی مسیح درتبدیل آب به شراب خودش ننوشید؟ 3- تفاوت روح انسان با روح خدا چیست؟ آیا مگراین روحی که درما دمیده شد از خدا نبود؟ 4- چرا خداوند درعهد جدید با وجود اینکه میدانست پسرهیردوس، پادشاه اون شهرهست، گفت برخیز به آن شهر برو بعد در اواسط راه که یوسف میترسه، وحی دیگری میاد چرا از اول نگفت که نره به آن شهر و دوبار وحی صادر شد؟

1- در مسیحیت جسم یا بدن، چیزی ناپاک یا بد به حساب نمی آید، در ثانی بدنی که عیسی مسیح با آن به آسمان صعود کرد، بدنی پرجلال بود که پولس رسول آن را بدن روحانی می نامد. بدنی غیرفانی و نه از جنس این بدن فانی.

2- در هیچ جای انجیل اشاره نشده که عیسی مسیح در تبدیل آب به شراب، از آن ننوشید.

3- روح انسان روحی است که خدا در ما دمیده تا با او رابطه ای صمیمانه ایجاد کنیم و بخاطر گناه و دوری انسان از خدا، این روح انسان مُرد، یعنی از خدا جدا شد. در مسیحیت مرگ یعنی جدایی. اما وقتی به عیسی مسیح به عنوان تنها قربانی گناه ایمان می آوریم و آمرزش گناهان را دریافت می کنیم، روح خدا در ما، تولد دوباره را باعث می شود و دوباره روح ما انسانها می تواند به همراه روح خدا، خدا را پرستش و خدمت کند و با او رابطه برقرار کند.

4- درباره پسر هیرودیس می بایست بدانیم که خطری که از جانب هیرودیس بود، با سفر یوسف و مریم به همراه عیسی نوزاد به مصر، رفع شد و خطر پسر هیرودیس به شدت خطر پدرش نبود و برای همین، تنها برای رد گم کردن برای پسر هیرودیس و امنیت کودک و مریم و یوسف خدا در خواب به آنها هشدار داد که به نواحی جلیل بروند. این تنها برای مدتی کوتاه بود.

Jun/05/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 192 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر