آیا روزه در مسیحیت، فقط شامل نخوردن و نیاشامیدن هست؟ آیا می توان جز اینها انجام داد؟ مثلاً غیبت نکردن یا دروغ نگفتن و ...

دروغ نگفتن و غیبت نکردن و غیره از عادتهای زشتی می باشند که یک مسیحی به  روشهای مختلف می بایست از آنها آزاد شود و مسلماً اگر شخص، روزه مثلاً دروغ نگفتن را می گیرد، مسئله فقط این نباشد که در طول روزه دروغ نگوید، ولی پس از آن باز هم شروع به دروغ گفتن بکند، بلکه می بایست تصمیم بگیرد که در اثر این روزه از این عادت زشت، کاملاً رهایی یابد.

بنده در ایران شاهد آن بوده ام که بسیاری از مردم ما در هنگام روزه ماه رمضان، سیگار نمی کشند ولی در هنگام افطار یا پس از دوره روزه ماه رمضان، باز هم به سیگار کشیدن ادامه می دهند!!!؟؟؟ مسلماً این روزه تأثیری در آزادی این اشخاص از این عادت زشت نگذاشته. 

پاسخ سؤال شما بله می باشد. شخص می تواند برای رهایی از عادتهای زشتش نیز روزه بگیرد، اما به شرطی که تصمیم گرفته باشد که پس از این روزه می بایست کاملاً از این عادتها رهایی یابد.

Nov/28/2017 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 346 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر