مگر عیسی را مجبور به مرگ روی صلیب نکردند، پس چرا می گوییم او آمد که مصلوب شود؟ و اصولا" چرا می بایست او بجای ما بمیرد؟

عیسی مسیح هیچ مخالفتی با مصلوب شدن نکرد و او خودش گفت که آیا فکر می کنید نمی توانم فرشتگان آسمان را صدا کنم تا برای من بجنگند؟

علت مصلوب شدن مسیح این است که در خصوصیات خدا عدالت و رحمت خدا در ضدیت بودند و این مسئله در صلیب مسیح حل شد. عدالت خدا می گفت انسان باید بخاطر گناهانش جریمه شود و جریمه اش مرگ است، اما رحمت و محبت خدا می گفت انسان می بایست نجات یابد. عیسی مسیح با مرگ جانشینانه خود هم عدالت را که یک نفر بجای همه مرد و جریمه را پرداخت و هم رحمت خدا را که بخشش گناهان بود جاری ساخت. عیسی مسیح تنها کسی بود که شرایط آن را داشت که گناه همه جهان را بر خود گیرد چون او کاملا" مقدس بود و انسان کامل و خدای کامل نیز بود. او پسر خدا بود و شایستگی داشت و حائز شرایط برای کفاره گناهان بشر بود.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Sep/21 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 345 مشاهده شده 3  

نظرات کاربران

  • نظر بردیا

    جوابتون تا حدود خیلی زیادی من رو قانع کرد. خدا برکتتون بده


ارسال نظر