چرا خدا از ابراهیم خواست اسحاق را قربانی کند؟

خدا وعده‌ داده‌ بود كه‌ اسحق‌ پدر ملت‌ها شود (17 : 16). با اين‌ همه‌، خدا فرمان‌ مي‌دهد كه‌ اسحق‌ پيش‌ از اينكه‌ صاحب‌ فرزندي‌ باشد، قرباني‌ شود. ابراهيم‌ به‌ نحوي‌ ايمان‌ داشت‌ كه‌ خدا زندگي‌ اسحق‌ را باز خواهد گرداند (عبرانيان‌ 11 : 19). ما نمي‌دانيم‌ كه‌ خدا به‌ چه‌ نحو اين‌ فرمان‌ را به‌ ابراهيم‌ داد. ولي‌ ابراهيم‌ ترديدي‌ نداشت‌ كه‌ اين‌ صداي‌ خدا بود، چرا كه‌ در غير اينصورت‌ دست‌ به‌ انجام‌ كاري‌ چنين‌ ظالمانه‌ و نفرت‌ انگيز نمي‌زد. اين‌ فكر خدا بود و نه‌ ابراهيم‌.     تقديم‌ اسحق‌ براي‌ قرباني‌، نبوت‌ تصوير گونه‌اي‌ از مرگ‌ مسيح‌ بود. پدري‌ فرزند خود را قرباني‌ مي‌كند. پسر سه‌ روز مرده‌ مي‌ماند (در ذهن‌ ابراهيم‌، آية‌ 4). يك‌ جايگزيني‌ صورت‌ مي‌گيرد. يك‌ قرباني‌ واقعي‌ تقديم‌ مي‌شود. و بر همان‌ كوه‌ موريا بود كه‌ 2000 سال‌ بعد، پسر خود خدا قرباني‌ شد. به‌ اين‌ ترتيب‌، و در هنگام‌ تولد قوم‌ يهود، اين‌ سايه‌اي‌ بود از واقعة‌ عظيمي‌ كه‌ قوم‌ بخاطر آن‌ بوجود آمده‌ بود. 


Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 533 بازدید 3  

نظرات کاربران


ارسال نظر