درباره متی فصل ۱۰ و آیه ۳۴ و۳۵. عیسی مسیح میگه من نیامدم که به زمین صلح بیارم بلکه شمشیر را و آیه ۳۵ میگه من آمدم که پسر را از پسر و عروس را از مادر شوهرش جدا کنم. و سؤال بنده این است: چرا عیسی مسیح می‌خواهد ما از خانواده مان جدا شویم؟

اشاره مسیح در این آیات به جدایی پدر از فرزند و... به هیچ عنوان با این انگیزه همراه نیست که این خواست یا اراده مسیح است که افراد را از هم جدا کند. متن کل اناجیل و کتاب مقدس به ما نشان می دهد که خدا مایل است بین افراد خانواده، رابطه ای صلح آمیز و با محبت برقرار باشد. اما در این متن می بایست توجه داشت که مسیح از روش تعلیمی یهود در آن زمان تبعیت می کند و این سوء تفاهم را برای ما در عصر حاضر که آشنایی عمیقی از فرهنگ و آداب و رسوم و ادبیات آن زمان نداریم، ایجاد می کند که منظور مسیح این است که خود، با تمایل قلبی به این کار دست می زند! در حالی که به هیچ عنوان چنین نیست. مقصود عیسی مسیح از عنوان کردن این مطب این بود که: 

وقتی شخصی به عیسی مسیح ایمان می آورد و از صمیم قلب و با تمام وجودش مایل به پیروی از اوست، به نوعی بسیار معمول در میان شخص ایمان آورده و خانواده ای که با این حقیقت تازه روبرو شده، جدایی ناخواسته از جانب مسیح بوجود خواهد آمد و به این خاطر عیسی مسیح می خواهد به پیروانش این هشدار را بدهد که وقتی حاضر می شوند او را پیروی کنند، انتظار چنین عکس العملهایی نیز در میان اطرافیان یا خانواده و آشنایان داشته باشند. عیسی مسیح حتی در جایی دیگر در انجیل می فرماید: هر که می خواهد از عقب من آید، می بایست نفس خود را انکار کرده، صلیب خود را برداشته از عقب من آید. او از صلیب و زحمات که یکی از این زحمات می تواند از جانب خانواده بر ما هجوم آورد، به ما از پیش هشدار داد.

Feb/07/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 92 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر