فرق بهشت با جهنم در چیست؟ و چگونه مشخص می شود که ما به جهنم می رویم یا به بهشت؟ و برخورد فرشتگان را هم لطفا توضیح دهید.

بودن در حضور خدا و داشتن رابطه زنده با او یعنی بودن در بهشت و مسلما" این رابطه می تواند از همین حالا بر زمین شروع شود. عیسی مسیح فرمود هر که پسرخدا را دارد، حیات را دارد. او وعده نسیه نداد و فرمود از حالا حیات جاویدان را دارد. البته مسیحیان و کتاب مقدس مسیحیان معتقد به ابدیت و زندگی در حضور خدا در ابدیت می باشند. کتاب مقدس مسیحیان اشاره می کند که جهنم برای شیطان که دشمن ابدی خدا است و فرشتگان او یا ارواح ناپاک او تعیین شده است ولی پس از گناه آدم و حوا و پیوستن آنها به شیطان و ارواح او آنها نیز محکوم به مرگ ابدی و جدایی از خدا شدند. جهنم یعنی دوری از حضور مقدس و پاک خدا و مسلما" جهنم نیز می تواند از همین اکنون در زندگی ما باشد. کسی که با خدا رابطه ندارد و دور از خدا زندگی می کند زندگی او کمتر از جهنم نیست. هدف خدا نابودی ما در جهنم نیست و کتاب مقدس می فرماید خدا از هلاک شدن شخص شریر شاد نمی شود بلکه می خواهد که او رهایی یابد.

با توجه به اینکه کتاب مقدس به یک خدای عادل ایمان دارد، در کتاب مقدس اشاره شده است که افرادی که به مسیح ایمان آورده اند و وارد حیات جاودانی می شوند، پاداشی از خدا خواهند گرفت و این پاداش برای هر کس متفاوت خواهد بود و مطابق خدمتی که کرده اند خواهد بود. و نیز جهنم نیز دارای جرایم متفاوتی خواهد بود، چون خدا، خدای عادلی است. 

در کتاب مقدس مسیحیان آسمان یا بهشت حضور پاک و مقدس خدا است و ما مسیحیان معتقد به حوریان بهشتی که نصیب مؤمنان خواهد شد، چنانکه در اسلام موجود است نیستیم. در ضمن بهشت مسیحیان جای اکل و شرب و ازدواج نیز نیست و در بهشت مسیحیان همه ما بعنوان برادران و خواهران یکدیگر در پاکی و قدوسیت کامل خدا را پرستش و خدمت خواهیم کرد. در بهشت مسیحیان لذتهای نفسانی ای که در ادیان دیگر وجود دارند، حضور ندارد. در آنجا از حضور خدا و پاکی و تقدس او لذت خواهیم برد و با او در ابدیت شادی خواهیم کرد.

کتاب مقدس نشان می دهد که هر که به عیسی مسیح به عنوان قربانی گناهانش و برخاستن او از مردگان ایمان آورد  و از گناهانش توبه کرده بازگشت کامل کند و اعتراف کند که او خداوند است، اطمینان نجات ابدی را دریافت خواهد کرد و حیات جاودانی را خواهد یافت. ما مسیحیان صد در صد مطمئن هستیم که با ایمان به عیسی مسیح و پیروی او در یک زندگی مقدس و داشتن رابطه مداوم و وفادارانه با او از همین اکنون وارث حیات جاویدان شده ایم.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Sep/07/2017 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 654 بازدید 4  

نظرات کاربران


ارسال نظر