بعد از یهودا اسخریوطی چه کسی جایگزین او شد در بین حواریون؟

در کتاب اعمال رسولان نوشته شده که شخصی به اسم متیاس به جای یهودای اسخریوطی از جانب رسولان (یا حواریون) مسیح با عنوان کردن این شرط که می بایست شخصی باشد که همراه حواریون و مسیح همیشه بوده و شاهد تمام مدت خدمت مسیح و مرگ و قیام و صعود او بوده باشد، انتخاب شد (اعمال رسولان 1: 15-26). اما رسالت یا رسولان مسیح محدود به همین دوازده نفر نبوده و در رساله افسسیان 4: 11 در عهد جدید نوشته شده که خدا به کلیسا دائماً رسولان را بعنوان عطایی افاضه می کند و به همین جهت شاهد این مطلب هستیم که پس از انتخاب متیاس افراد دیگری نیز جزو رسولان محسوب شدند. از قبیل: پولس و اپلس و ...

موفق باشید.

Feb/08/2019 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 84 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر