الیاس کیست؟ و روح خود را بر چند نفر فرستاد؟ چگونه کسی می تواند روح خود را به کسی بفرستد؟یعنی چه؟

در کتاب مقدس الیاس همان ایلیاء نبی است و او روح خود را بر هیچ کس نفرستاده است بلکه مسح و خدمت خود را به کس دیگری بنام الیشع منتقل کرد و الیشع دو برابر مسح ایلیاء را داشت. در ضمن در عهد جدید یحیی بخاطر شحاعتش در اعلام گناه پادشاه نیز الیاس نامیده شده ولی این به آن معنا نیست که الیاس روحش را به یحیی فرستاده است.  مطابق کتاب مقدس هیچ کس نمی تواند روحش را به کس دیگری منتقل کند. 

 

Jun/13/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 794 بازدید 5  

نظرات کاربران


ارسال نظر