آیا 200 نفر سراینده (عزرا 2: 65) یا 245 سراینده ( نحمیا 7:67) همراه جماعت بودند؟                    

همانگونه که قبلا ذکر شد، این یک خطای نسخه برداری است، که وقتی کاتبی اعداد کتاب عزرا را نسخه برداری می کرد، عدد 245 را برای گرد کردن اعداد، به 200 نفر تغییر داده است.

ترجمه: اِلما غریبیان

Oct/09 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 86 مشاهده شده 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر