عدد 14 در کتاب مقدس به چه معناست که شجره نامه عیسی مسیح دارای سه قسمت 14 نسلی است و چرا شجره نامه عیسی به یوسف همسر مریم ختم میشود ؟

عدد 14 در شجره نامه عیسی مسیح دو بار عدد 7 است و نشان دهنده این است که مسیح در روز کامل شبات یعنی استراحت ما زاده شده است با توجه به اینکه شبات روز هفتم بود. او شبات ما است و در عبرانیان فصل 4 و مخصوصا" آیه 3 می گوید ما که ایمان آوردیم به آن آسایش داخل شدیم. در ضمن لطفا عبرانیان فصل 4 را بطور کامل بخوانید و متوجه خواهید شد که مسیح شبات ما و آسایش و استراحت ما است.

اما در مورد اینکه چرا شجره نامه عیسی مسیح به یوسف همسر مریم ختم می شود، علت این است که در نوشتن شجره نامه ها در قوم یهود همیشه نام مردان بعنوان سرگروه یک خانواده نام برده می شد و در این مورد یوسف به عنوان سرگروه این خانواده نام برده شده است و طبق رسم یهودی می بایست این نام، نام یک مرد باشد.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Mar/29/2017 کتاب مقدس Vrezh Babakhani 746 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر