تفاوت میان کلیساهای اوانگلیش و پروتستان در چیست؟

کلیساهای اوانگلیش بطور کلی تمام کلیساهایی را شامل می شوند که معتقد به رساندن پیام انجیل عیسی مسیح به تمام جهانیان می باشند، که در واقع اکثر آنان کلیساهای پروتستان می باشند. تمام کلیساهای باپتیست و پرزبیتری و پنتیکاستی و کریزماتیک و بسیاری کلیساهای بشارتی دیگر تحت عنوان کلیساهای اوانگلیش خدمت خود را ادامه می دهند. در واقع اتحادیه کلیساهای اوانگلیش در اکثر کشورهای دنبا وجود دارد که به انگلیسی به آن ایونجلیکال اَلاینس گفته می شود. در این اتحادیه تمام این کلیساها عضو می باشند و با یکدیگر همکاریهای بشارتی و خدمتی دارند.

اکثر کلیساهای پروتستان معتقد به بشارت انجیل می باشند. البته بعضی از کلیساهای پروتستان بسیار لیبرال شده و با سیستم گناه آلود و خطاهای تعلیمی و عملکردهای اشتباهی در برابر مسائل گوناگون اجتماعی به سازش با گناه مبادرت ورزیده اند  که مورد تأئید کلیساهای اوانگلیش نمی باشند، اگر چه بعضی از کلیساهای اوانگلیش نیز در بعضی از کشورها به جانب لیبرال شدن گرایش پیدا کرده اند.

آنچه مسلم است، کلیسا نیاز به وزش باد روح القدس و حضور روح خدا به همراه اصالت تعلیم کتاب مقدس و تعادل بین این دو نیاز شدید دارد. مسلما" در صورتی که روح خدا در کلیسایی به آزادی عمل نکند و باعث تجدید دائمی حیات کلیسا نشود و دم مسیحایی به کلیسا توسط روح القدس دمیده نشود و پیروی تمامیت کلام خدا به کناری گذاشته شود، آن کلیسا محکوم به بسته شدن و سقوط می باشد.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Mar/06/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 571 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر