چرا برخی از اعضای کلیسای پنطیکاستی اصرار دارند دیگران به زبانها صحبت کنند؟ در برخی مواقع تلاشی منفعل در این رابطه از خود نشان می‌دهند. حتی بارها ادعا کرده‌اند که عدم صحبت به زبانها بمعنی عدم نجات میباشد. زبانی که مفهوم خاصی ندارد، زبانی که مترجمی ندارد و زبانی که حتی کاربردی الهیاتی دیگر ندارد؟ ابا این اجبار انسانی را که در لفافه اعتقادات پنطیکاستی و کرزماتیکی به مردم داده می‌شود واقعا کتاب‌مقدسی میدانید؟ بعنوان مثال : https://youtu.be/rmKN67Bvm88

بنده ویدیویی که فرستادین مشاهده کردم و این جوان متأسفانه برخورد درست و بالغی با این شخص مسلمان نکرده است. تکلم به زبانها در صورتی که به همراه ترجمه نباشد باعث بنا و تقویت و نجات اشخاص نخواهد شد و استفاده از آن بیهوده است. پولس رسول در رساله به قرنتیان فصل 14: 24 و 25 در باره نبوت و نیز ترجمه زبانها می گوید که این عمل باعث آشکار شدن رازهای دل می شود و مجاب خواهد شد که گناهکار است. باید توجه داشته باشید که ترجمه زبانها برابر است با نبوت. بنابراین از رساله اول قرنتیان فصل 14 مشخص است که ترجمه زبانها و نبوت باعث برکت کلیسا و بی ایمانان می باشد. در ضمن در اول قرنتیان فوائد مختلف زبانها را بدون ترجمه نیز می خوانیم مثلا" در آیه 2 همین باب می فرماید کسی که به زبانهای غیر سخن می گوید با خدا سخن می گوید. و در همان آیه می فرماید وقتی به زبانهای غیر سخن می گوییم به واسطه روح، رازها را بیان می کنیم و در آیه 4 می فرماید تکلم به زبانهای غیر ایمان شخص را بنا می کند. کاربرد دیگر زبانهای غیر در آیه 16 می باشد که پولس رسول می فرماید تکلم به زبانهای غیر شکرگزاری در روح است و نیز پولس رسول در آیه 18 همین باب  می فرماید: " خدا را شکر می کنم که بیش از همه شما به زبانهای غیر سخن می گویم!!!" وقتی به رساله اول قرنتیان فصل 12 و 14 خوب دقت می کنیم متوجه می شویم که کلیسای قرنتس کلیسایی بود که حداکثر استفاده را از زبانها می کرد و در همین حین پولس رسول می فرماید من بیش از همه شما به زبانهای غیر سخن می گویم. تصور کنید چقدر زیاد پولس رسول در تنهایی به زبانهای غیر سخن می گفته است! و یکی از علل پیروزی او و قدرت پیام او همین بوده است.

برای اطلاعات بیشتر در باره کاربرد زبانها و اینکه این عطا اولین نشانه تعمید در روح القدس می باشد، شما را تشویق می کنم که مقاله ای که در وب سایت پرپاسخ در این مورد موجود است را مطالعه کنید. لطفا سؤال زیر را کپی کرده در قسمت جستجوی پرپاسخ درج کنید و مقاله مربوطه را مطالعه کنید:

تعمید در روح القدس چیست؟

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Dec/31/2017 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 917 بازدید 3  

نظرات کاربران


ارسال نظر