سوالی راجب اینکه فرق بین مقدسین وایمان داران ورسولان چیست؟چون بارها میخونم که درجملات میاد مقدسین و ایمانداران و مقدسین و رسولان. مقدسین وپدران....مقدسین به چه کسانی گفته می شود؟ 2درانجیل متی22:8که عیسی وقتی شاگردش میگه بگذاریدبعدازفوت ودفن پدرم شماراپیروی میکنم عیسی فرمود الان مراپیروی کن .کسانیکه روحشان مرده مرده هارادفن میکنن...مطلب روازیک جهت دریافت کردم که کسانیکه باخدا ارتباط ندارند روحشان مرده....اما پیام اصلی که به مرگ پدرشاگردش بودچیه؟بگذارمردگان مرده های خودرادفن کنن

به همه کسانی که به خون عیسی مسیح از گناهانشان شسته شده اند و به وسیله فدیه عیسی مسیح بر صلیب مقدس شمرده شده اند، مقدسین گفته می شود. رسولان و ایمانداران نیز از همین گروه مقدسین می باشند. رسولان عطایایی هستند که آنها نیز از مقدسین هستند، اما به کلیسا عطا شده اند تا کلیسا را برای کار خدمت تجهیز کنند و ایمانداران لقب دیگری است که به مقدسین و پیروان عیسی مسیح داده می شود. ایمانداران کسانی هستند که ایمان خود را بر منجی عالم عیسی مسیح قرار داده اند و حاضرند با ایمان جنگ نیکو را کرده تا به آخر ایستادگی کنند. لقب پدران در عهد عتیق به افرادی چون ابراهیم و اسحاق و یعقوب داده شده است و در عهد جدید کسانی که چون پدر آنانی را که در مسیح تولید کرده اند مراقبت و محافظت می کنند، پدران نامیده می شوند. در اول قرنتیان 4: 15 پولس رسول خود را پدر ایمانداران در شهر قرنتس می نامد که آنها را در مسیح تولید کرده است یعنی باعث ایمان آوردن آنها شده است.

در باره اینکه عیسی مسیح می فرماید: بگذار مردگان، مردگان خود را دفن کنند، تو از عقب من بیا! در واقع عیسی مسیح می خواهد بگوید زمان کم است و فرصت زیادی وجود ندارد و اکنون زمان وقت تلف کردن برای مردگان نیست، بلکه می بایست از عقب عیسی رفت و او را خدمت کرد. مسئله اولویتها در خدمت یک مسیحی در اینجا مطرح است و اینکه به چیز چیزهایی باید نه گفت و به چه چیزهایی بله!

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

 

 

Jun/08/2018 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 216 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر