كلمه مسح در كتاب مقدس به چه معناست؟ مسح خدا يعني چه؟

مسح در کتاب مقدس اشاره به ریختن روغنی بخصوص بر سر یا مالیدن روغن بر سر می باشد و اکثرا" برای انبیاء و کاهنان و پادشاهان استفاده می شد. البته در زندگی روزمره مسح روغن با عطریات برای آرایش زنان نیز استفاده می شد. وقتی شخصی را با روغن مسح می کردند، در واقع او را برای خدمت بخصوصی مانند کهانت یا نبوت یا پادشاهی نصب می کردند و بدینوسیله اعلام رسمی می شد. روح القدس در عهد جدید به روغن تشبیه شده و مسح روح القدس یا مسح خدا یعنی اینکه خدا کسی را برای خدمت خاصی انتخاب کرده و او را بکار می برد.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Apr/24 سوالات رایج Vrezh Babakhani 320 مشاهده شده 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر