روح القدس از پدر صادر شده یا از پدر و پسر؟ آیا یوحنا باب ۱۴ نشان می دهد که مسیح برای صدور روح القدس از پدر شفاعت کرد؟

روح القدس روح پدر و روح پسر نامیده شده است و از پدر و پسر صادر می شود. مسلما" این سه شخصیت در ذات الهی با هماهنگی و اتحاد و محبت زیبایی با هم عمل می کنند. روح القدس مسیح را جلال می دهد و مسیح پدر را جلال می دهد و حتی در انجیل یوحنا نوشته شده که پدر مرا جلال داد یعنی پسر را. اما اینکه مسیح از پدر خواست که روح القدس را به شاگردان بدهد، صحیح است. عیسی مسیح در تمام زندگیش بر زمین و در ازلیت و ابدیت همیشه مطیع پدر بوده است و این به آن معنا نیست که عیسی مسیح کمتر خداست یا پدر بیشتر خداست!! بلکه به معنای احترام و نظم در روابط بین پدر و پسر و روح القدس می باشد. این سه شخصیت تثلیث با هم دارای یک ذات اقدس هستند و آن خداست. خدا در پدر و پسر و روح القدس می باشد. با توجه به همه این مسائل متوجه می شویم که بله مسیح از پدر خواست که روح القدس را به شاگردانش ببخشد. مسلما" این حقیقت سر و رازی است که در الوهیت وجود دارد و همه ادیان نیز معتقدند که ذات خدا غیرقابل درک است و از درک و منطق ما بالاتر است. این خداست که می بایست حقیقت ذات خود را به ما نشان دهد و ما قادر نیستیم ما مغز چند گرمی خود خدا را تجزیه و تحلیل کنیم. خدا توسط کلام ازلی و ابدیش یعنی کتاب مقدس این حقایق را به ما آشکار ساخته است.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Sep/11/2017 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 369 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر