طبق کتاب مقدس سقوط شیطان وارواح شریر قبل ازسقوط آدم بوده یابعدازآن؟

از کتاب پیدایش فصل سوم کاملا" مشخص است که شیطان قبل از سقوط آدم و حوا سقوط کرده است و سقوط شیطان سقوط فرشتگانش را نیز در بر داشت. در باره سقوط شیطان و علت آن در کتاب حزقیال 28: 12-19بطور مفصل توضیح داده شده است و پادشاه صور را به شیطان تشبیه کرده است و کاملا" مشخص است که در باره شیطان صحبت می کند. مخصوصا" اینکه می گوید در عدن در باغ خدا بودی.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Jun/08/2016 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 730 بازدید 6  

نظرات کاربران


ارسال نظر