لوقا فصل 4 آیه 5 میگوید که شیطان از بالای کوه همه جهان را به مسیح نشان داد. منظور از همه جهان چیست؟ بعلت کروی بودن زمین دیدن همه جهان از یک نقطه آن غیر ممکن است، پس منظور از "همه دنیا" در اینجا چیست و چگونه شد؟

مسلما"منظور کلام خدا این نیست که مسیح از دیدگاه جغرافیایی و مکانی همه دنیا را مشاهده کرده است. شیطان در واقع در یک لحظه تمام جهانی را که او بر آن حکومت داشت به احتمال قوی در یک رؤیا یا تصویری به مسیح نشان داد. شیطان دارای این قدرت هست که حتی رؤیاها و خوابها و دنیای تصورات ما را هم کنترل کند و تصاویری را در ذهن ما برای ما زنده سازد.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Mar/05/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 219 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر