خدا آدم وحوا را درباغ عدن آفریده. خدا همه نوع درختان زیبا وهمچنین درخت شناخت خوب وبد را دروسط باغ قرارداد وخداوند به آدم فرمود. که ازتمام میوهای باغ می توانی بخوری.( اگرازدرخت خوب وبد بخوری می میری) آدم وحوا ازآن میوه خوردن. خدا آدم وحوا را ازباغ بیرون کرد. آدم وحوا به گناه آغشته شدند. آیا اکنون آدم و حوا دربهشت هستند یا جهنم؟

اینکه آدم و حوا در بهشت هستند یا در جهنم، بنده هیچ اطلاعی ندارم و نمی توانم حکمی در این باره نیز صادر کنم. اما آنچه از کتاب مقدس مشهود است این است که آدم و حوا پس از اخراج از باغ عدن، توسط یک قربانی که خدا بوسیله پوست آن عریانی آنها را پوشانید، باز هم به حضور خدا رفتند و از اینکه فرزند ایشان هابیل خداترس و مردی با ایمان بود اینگونه به نظر می رسد که آدم و حوا زندگی با ایمانی را تا حدودی ادامه می دادند.

اما در باره عاقبت آنها فقط خدا داور است و وقتی من و شما این فیض و افتخار نصیبمان شد که به حضور خدا برویم، در آنجا همه چیز آشکار خواهد شد.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Feb/21/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 353 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر