منظور از این جمله عیسی مسیح چیست که گفت: هر کس که به من ایمان آورده باشد اگر مرده باشد زنده گردد؟

مردگان بسیاری در طول تاریخ به نام عیسی مسیح، پس از مرگ زنده شده اند. افرادی مانند ایلعاذر و دختر یایروس و عده زیادی که بقول یوحنا، نویسنده انجیل یوحنا اگر نویسندگان اناجیل می خواستند همه آنها را بیان کنند، حجم کتابهای بسیاری جا نمی داد و نیز رسولان مسیح مانند پطرس نیز با سایه اش بسیاری از مردگان زنده شدند و در دنیای امروزی ما نیز افراد انگشت شماری هستند که بنام عیسی مسیح پس از مرگ زنده شده اند. اما منظور مسیح در اینجا نه فقط این مردگان بلکه افرادی می باشد که از نظر روحانی و رابطه شان با خدا نیز مرده بودند و با ایمان به عیسی مسیح از مرگ روحانی و رابطه شکسته شان با خدا نجات می یابند و وارد رابطه ای زنده و پویا با خدا می شوند و از مرگ روحانی یعنی جدایی از خدا رهایی می یابند. مرگ در کتاب مقدس به معنای جدایی است.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Nov/28/2017 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 459 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر