در کتاب مزامیر 105: 4 می گه خداوند و قوت او را بطلبید. منظور سراینده مزامیر از قوت او چیست ؟ و این قوت اورا یک ایماندار مسیحی چطور می تواند بطلبد؟ آیا منظور از قوت خدا روح القدس است؟

ما برای روبرو شدن با چالشهای مختلف زندگی به قوت خداوند نیاز داریم و مسلما" روح القدس این قوت را به ما می بخشد. اما نباید فراموش کنیم که روح القدس فقط یک نیرو یا قوت نیست بلکه یک شخصیت می باشد که ما می توانیم با او رابطه و دوستی و صمیمیت ایجاد کنیم. و نیز قوت خدا را با طلبیدن آن در دعا می توان دریافت کرد.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Dec/05/2017 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 297 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر