موسی در چند سالگی فوت کرد و در کدام کتاب فوت شد اگر تا قبل تثنیه و یا تا بخشی از کتاب تثنیه در قید حیات بود، پس باقی کتاب رو چه کسی نوشت. آیا ساختار شخصی که ادامه کتاب رو به نگارش در آورد دارای صلاحیت نگارش کلام خدا بود؟ و اینکه چرا در پایان به نام موسی ثبت گردید اگر کل تورات رو موسی ننوشته؟

موسی در سن 120 سالگی فوت کرد و داستان فوت ایشان در آخرین فصل کتاب تثنیه موجود است.

قسمت اعظم یعنی 98 درصد تورات را موسی نوشته است و بقیه را یوشع که جانشین او بود نوشته است و بارها در کتاب تورات اشاره شده که موسی آن را نوشت و اگر به موسی به صورت سوم شخص اشاره شده به معنای آن نیست که آن قسمتها توسط موسی نوشته نشده، بلکه موسی با توجه به اینکه برای قوم اسرائیل به عنوان یادگاری این کتاب را می نوشت، به این خاطر در این کتاب به خود نیز به عنوان سوم شخص اشاره کرده است تا نشان دهد که او خود نیز جزئی از قوم اسرائیل است و گاهی نیز از قول خدا می نویسد و به این خاطر به خود به عنوان سوم شخص اشاره دارد، چون از زبان خدا می نویسد.

Feb/13/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 299 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر