آیا بعد از ایمان، لعنتها برداشته می شود؟

درباره آنچه سؤال کرده اید: آنچه در جریان نجات، شفا، رهایی، دریافت برکات و وعده های خدا در کتاب مقدس روشن است، این است که همه این برکات برای ایمانداران به مسیح تدراک دیده شده و آماده است، اما شخص ایماندار می بایست آنها را بپذیرد و در آن زندگی کند و بدون پذیرش شخص ایماندار، اتفاقی در زندگی او نمی افتد و نه فقط لعنتها برداشته نخواهد شد، بلکه نجات از گناه، شفا، رهایی از اسارتها و دریافت وعده های خدا، اتفاق نخواهد افتاد. پس خیلی مهم است که در صورتی که به مسیح ایمان آورده اید، هر گونه لعنتی را که در زندگیتان بوده به نام عیسی مسیح از خود کنده و به پای صلیب مسیح بریزید و برکت آزادی از این لعنتها را، از عیسی مسیح زنده بپذیرید و در آنها با پیروزی زندگی کنید و خدا را خدمت کنید.

Apr/04/2018 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 280 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر