اگر عیسی مسیح خداست پس چگونه او عبادت می کرد؟ چرا پولس رسول شریعت را نفی کرد در حالیکه عیسی مسیح خود شریعت را عمل می کرد؟

بله عیسی مسیح خداوند است و پیش از بنیاد عالم نیز با پدر و روح القدس مصاحیت داشت و با انسان شدنش مسلما" بعد انسانی او نیاز به دعا و عبادت را بیشتر می کرد. عیسی مسیح خدای کامل و انسان کامل است. پولس رسول هیچ مخالفتی با شریعت نداشت. باید بدانیم که خود پولس رسول در رساله به رومیان می نویسد: " ما می دانیم که شریعت نیکوست. اما ما زیر گناه فروخته شده هستیم." پس او به هیچ وجه شریعت را چیز بدی نمی دانست. مشکل اینجا بود که پولس رسول و همچنین عیسی مسیح تأکید داشتند که انسان با شریعت نمی تواند عادل شمرده شود بلکه با ایمان می تواند نجات یابد و عادل شمرده شود و در اثر ایمان و عادل شمردگی می تواند بهتر شریعت را اجرا کند. مسیحیان مخالفتی با شریعت موسی ندارند و آن را اجرا می کنند. باید توجه داشته باشیم که در عهد عتیق شریعت سه بعد داشت: بعد قضائی واجتماعی، بعد اخلاقی و بعد مراسمی. بعدهای قضایی و اجتماعی برای قوم اسرائیل در عهد عتیق منظور شده بود و با توجه به اینکه با آمدن مسیح همه ملل جهان می توانند قوم خدا باشند این مسئله منتفی شد. بعد مراسمی به عیسی مسیح و کار نجات بخش او اشاره داشتند مانند قربانیها و معبد و کهانت. این نیز با آمدن عیسی مسیح در مسیح جامه عمل پوشید و دیگر نیازی به انجام آن نیست. همانگونه که پولس رسول نیز می فرماید وقتی اصل آمد سایه محو می شود. اما بعد اخلاقی عهد عتیق هنوز هم به قوت خود باقی است.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Dec/15/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 576 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر