آیا پس از مرگ نزدیکانمان می توانیم باعث آمرزیده شدن آنها شویم؟

در کتاب مقدس اشاره شده که یک مردن هست و پس از آن داوری. و در کتاب مقدس هیچ دستوری برای افرادی که فوت کرده اند داده نشده که انجام دهیم تا در آنجا مورد لطف قرار بگیرند. چینین چیزی در مسیحیت وجود ندارد. شخصی که فوت کرد دیگر برایش کاری نمی شود کرد و برای همین است که ما مسیحیان تلاش خود را می کنیم که به بهترین نحو پیغام نجات بخش انجیل را به مردم برسانیم که قبل از فوت به او ایمان بیاورند تا در داوری نیایند.

کلام خدا در رومیان 8: 1 می فرماید پس هیچ قصاص یا داوری نیست بر آنانیکه در مسیح عیسی هستند. مطابق کلام خدا آنانیکه به عیسی مسیح ایمان آورده اند و از او در اطاعت زندگی کرده اند هیچ قصاصی پس از مرگ برایشان وجود ندارد و در داوری نخواهند ایستاد. عیسی مسیح فرمود هر که پسر را دارد حیات را دارد. یعنی از همین اکنون حیات جاویدان نصیب ایشان است.

در مسیحیت ما هیچ اقدامی برای راضی کردن خدا که یک شخص مرده را مورد لطف قرار دهد انجام نمی دهیم و به این مسائل اعتقاد و ایمان نداریم.

 

Jan/29/2016 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 586 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر