مسیحیت و ارتباط آن با دیگر ادیان شرقی

آنچه کتاب مقدس را متمایز می کند اینست که  براحتی از عناصر ادیان دیگر در آن جا نمی گیرد.از سوی دیگر، مذاهب شرقی، دارای مرزهای قابل انعطاف تری می باشند. درباره پنج مذهبی که در این مقاله گنجانده شده، یک خلاصه مختصر و پاسخی از دیدگاه کتابمقدس ارائه خواهیم داد. 1-جینیسم (Jainism) دین محبوب هندی هاست، که مشابه هندوئیسم و بودیسم می باشد. بنیانگذارآن جین ماهاویرا نام داشت که در قرن ششم قبل از میلاد مسیح زندگی می کرد. (تقریبا هم عصر با ارمیا و دانیال در کتاب مقدس بود). ماهاویرا بر این اساس تعلیم می داد که انسان باید باور بر تناسخ را کنار بگذارد و در پی زندگی سخت و خود محرومیت باشد. بالاترین تعهد اینست که هرگز هیچ موجود زنده ای را آزار نرسانی، خواه حیوان، حشره، و یا گیاه باشد. کسیکه این تعهد را وفادارنه نگاه می دارد، به درجات عالیتر از حیات خواهد رسید، در نهایت، از تناسخ در جسم تازه آزاد خواهد شد. جینها، ماهاویرا و پیشینیان اساطیری او را که تیرتانکارها (Tirthankaras) نام داشتند احترام و ستایش می کنند. پاسخ: کتابمقدس مشکل اساسی و اصلی انسان را تناسخ نمی داند بلکه جدایی او از خدا بواسطه گناه می داند. نجات و رستگاری از طریق ریاضت کشیدن حاصل نمی شود؛ تنها از طریق ایمان به فدیه خداوند در مسیح. مسیحیان با جینها در مورد اینکه حیات همه موجودات مستحق احترام است موافق هستند، اما آنها اینکار را بخاطر اینکه حیات بوسیله خدا خلق شده است انجام می دهند، و نه به این دلیل که زندگی و حیات به طور ذاتی الهیست. 2. سیکیسم (Sikhism) به دست گورو نانک در سده پانزدهم میلادی در هند بنیان نهاده شد که همزمان با اصلاحات پروتستان در اروپا بود. نانک با آموزش اینکه خدا ماورای هر نام و یا صفت انسانیست و وقف واقعی زندگی خود به خدا اتحاد ما را با او به ارمغان می آورد. در جستجوی  ایجاد هارمونی بین هندوها و مسلمانان بود . پس از نانک نه (9) معلم مذهبی دیگر جانشین او شدند، اما آخرین پیشوای آنها اعلام کرد که کتاب مقدس سیکها  به نام آدی گرانتَ Adi Granth))، معلم حقیقی آنهاست. پاسخ: مسیحیان که معتقدند کتاب مقدس کلام الهام شده خداوند است از وقف سیکها به آدی گرانت تقدیر می کنند. اما از آنجاییکه کتاب مقدس سیکها خود یک کتاب مقدس است، برای مسیحیان کتاب مقدس مکاشفه پیغام خداوند است. کتاب مقدس به پیروان مذهب سیک و افراد  دیگر امید به آینده و اطمینان به نجات ابدی  را به ارمغان می آورد، که در پیغام نانک وجود ندارد. 3.مذهب دائوایسم (Daoism)(Taoism) بخشی از مذهب ملی چینی ها می باشد که بر اساس دست نوشته های فیلسوفانه نسبتا رمزگونه بنا شده است. بنیانگذار افسانه ای اش laozi (تقریبا قرن ششم قبل از میلادمسیح)  زندگی را این طور تعلیم داده که ((راه حقیقی)) که دائو می باشد (The Dao) در تعامل بین نیروهای متضاد-یین و یانگ است که تعادلشان را پیدا می کنند. این فلسفه به تدریج به صورت مذهب در آمد و در خدمت خدایان و ارواح قرار گرفت، و در آسمان ریاست آن به امپراطور ( ( jade سپرده شد. مذهب دائوایسم  به پرستش اجداد تأکید دارد. پاسخ: در مقایسه با مذهب دائوایسم، کتاب مقدس ادعا دارد که خیر و شر حقایق اصیلی هستند، نه فقط مسائل مربوط به عدم تعادل کیهانی؛ کتاب مقدس پرستش هر گونه مخلوقی شامل ارواح طبیعت، نیاکان یا تصورات خدایان را محکوم می کند. انجیل مسیحیت، آزادی از بندهای دنیای ارواح را عرضه می کند که دائوئیست مذهبی در آن زندگی می کند.   4. آیین کنفوسیوس فلسفه زندگی است که توسط کنفوسیوس تعلیم داده شده و یکی دیگر از چهره های قرن ششم قبل از میلاد مسیح در چین است. در درجه اول در عوض تعالیم در مورد خدایان یا اعمال پرستشی، یک کد رفتاری برای افراد و جامعه را شامل می شود. فرضیه اصلی کنفوسیوس براین است که یک راه مناسب برای تمام افراد وجود دارد که باید عمل کنند و که وابسته به موقعیت و رابطه خاصشان در زمان می باشد. بنابراین، یک شاهزاده با یک سری انتظارات متفاوت نسبت به یک کارگر ساده زندگی می کند. در این صورت تعهدات، شاهزاده را ملزم می کند که یک سرمشق مناسب باشد که زیردستانش رفتار مناسبی را پیروی کنند و جامعه کامل شکل بگیرد. بالاترین سطح تقوا در این آیین ((تقوا فرزندی)) است  که در اطاعت بدون قید و شرط فرزندان در قبال والدین خلاصه می شود. اگر چه خیلی از آیین های فکری کنفوسیوس دیگر منسوخ شده ولی آیین تقوا فرزندی در کشورهای ژاپن، چین و کره هنوز پابرجاست.   پاسخ: مسیحیت نسبت به تعهدات کنفوسیوس درمورد تقوا در زندگی،  نظر موافق دارد اگرچه در مسیری با هم چالش دارند که شکل عشق فدارکارانه را هدایت می کند. مهمتر از آن این که   کتاب مقدس بدین صورت تعلیم می دهد که کمال برای بشریت که نیاز به مصالحه باطنی با خداوند دارد، قبل از آنکه تغییرات ظاهری در اعمال ممکن باشد، قابل دسترسی نیست.      5.شینتو مذهب ملی ژاپن است که خدایان و ارواح را می پرستند.Kojiki  نوشته مقدس شینتو ادعا می کند که امپراطور ژاپن، نسل مستقیم الهه خورشید است و در نتیجه الهی می باشد که این ادعا به صورت رسمی رد شده است. معبد شینتو با (توری آی) مشخص شده که مراکز مراسم تشریفات رنگارنگ است.   پاسخ: شینتو دو مشکل اساسی دارد که توسط کتاب مقدس مشخص شده است. تشریفات دوستی و گرایش به سمت اسطوره در مقابل، کتاب مقدس نجات را در راه مسیح در طول تاریخ ارائه می دهد که با ایمان حاصل می شود.    نویسنده: وینفرید کردوان ترجمه: الهام ربیع نژاد            

 

Jan/18/2016 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 607 بازدید 3  

نظرات کاربران


ارسال نظر