آیا دعا اراده خدا را عوض خواهد کرد؟ اگر برای بیماری که می بایست بمیرد دعا کنیم، چیزی عوض خواهد شد؟ اگر برای محافظت خودمان دعا نکنیم چه اتفاقی خواهد افتاد؟

خدا دارای اراده کلی و جزئی، برای هر یک از انسانها دارد. اراده کلی خدا که نقشه او در نجات و رهایی انسانها و آمدن مسیح و غیره می باشد، غیرقابل تغییر است، حتی اگر دعا کنیم. اما اراده جزئی خدا مانند مسائلی که شما نام بردید، می توان با دعا تغییر داد. در باره حفاظتمان مسلماً همیشه اتفاقی برای ما در کمین نیست ولی اصولاً باید بدانیم که انسانها دشمنی دارند که کمر به نابودیشان بسته است و برای حفاظت از حملات او مسلماً دعا برای حفاظت، امری مهم است و این حیله و مکر دشمنمان را خنثی می کند. مسلماً دعا یک نوع همکاری با خدا بر زمین است.

کلام خدا می فرماید: "دعای شخص پارسا، با قدرت بسیار عمل می کند." (یعقوب 5: 16)

Aug/14/2017 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 649 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر