اکنون که من ایمان آورده ام چگونه می توانم فرزندان و فامیل و آشنایان را به مسیح هدایت کنم؟

برای رسانیدن انجیل به مردم بهترین روش بشارت دادن و رسانیدن خبر خوش، زندگی پاک و مقدس ما بعنوان نمونه و در ضمن محبت مسیحایی ما کافی است که اشخاص را مجذوب پاکی و محبت مسیح بکند. مردم اکنون مسیح را نمی بینند ولی ما را بعنوان پیروان مسیح می بینند و زندگی و رفتار ما می بایست از حرفهایمان خیلی قویتر صحبت کنند. شخصی گفته من همیشه موعظه می کنم ولی اگر احتیاج باشد حرف می زنم. ما می بایست با رفتارمان موعظه کنیم و نه فقط با حرفهایمان. یعقوب رسول می فرماید ایمان بدون عمل مانند بدن بدون روح است و مرده است.

 

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Jan/27/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 654 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر