چرا شناخت یَهُوَه خدا و عیسی مسیح اهمیت دارد؟‏

رابطه ما با خدا و عیسی مسیح یک مسئله حیاتی برای ادامه زندگی سالم و مقدس و پسندیده در آزادی کامل روحانی از هر اسارت و عادت زشتی می باشد.

مسلما" برای شخصی که به خدا ایمان ندارد، مسئله ایمان به خدا و خداوندگار ما عیسی مسیح امری غیرمنطقی به نظر می آید. اما شخص خداناباور در یک ورطه بی هدفی و پوچی و بی معنایی در زندگی به سر می برد. زندگی ای که محدود به 70 الی 80 سال است و در آن هیچ هدف ابدی وجود ندارد. 

یک ایماندار به مسیح در زندگی خود پاسخ بسیاری از سؤالات زندگی را دارد، اما شخصی که به خدا ایمان ندارد و از طریق عیسی مسیح با او رابطه ندارد، سؤالات مبهم و حل نشده بسیاری در زندگیش او را گیج و مبهوت کرده است.

رابطه با خدا از طریق عیسی مسیح، افق جدیدی را به روی شخص و زندگی او چه خانوادگی و چه اجتماعی و چه روحانی می گشاید.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Jan/10/2018 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 276 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر