ترازو، نگرش و دیدگاه ما نسبت به کلام خدا

کتاب مقدس مرجع ایمان ما است وبه عبارتی مکاشفه زنده خدا است وازطریق آن می توان عیسی مسیح را دریافت نمود .سئوال اساسی این است  شما به کتاب مقد س چگونه نگاه می کنید؟  واساسا ابن کتاب  در زندگی ایمانی شما چه جایگاهی دارد ؟

نگرش بسیاری براین است که کتاب مفدس تحریف شده وآن کتاب مقدس اولیه نیست. نگاه گروه دیگری براین قرار دارد که کتاب مفدس کتا بی اسمانی است وچنانکه دیده اید ازآن حتی در دادگاه ها از شهود ،برای سوگند خوردن استفاده می کنند وبسیاری ار واعظان ،کتاب مفدس را دائره المعارف یا انسیکلوپدی می نامند واعتقاد دارند که همه علوم رایج زمان را می توان در آن

یافت وحتی بسیاری ادعا می کنند ما نیازی به مطالعه هیج علومی نداریم همه آنها دراین کتاب قرار دارد و نیز بسیاری سالها تلاش کردند از باب های اول پیدایش نطریات زمبن شناسی وتکامل داروینسیم را بسط وتحلیل نمایند ولی تجربیات موفقی دراین زمینه نداشتند. بسیاری کتا ب مفدس را با کتب مذهبی اشتباه می گیرند. برای اثبات کلام خدا وتحریف نشدن به همان روشهایی متوسل می شوند که منتقدین از آن استفاده می کنند. 

کتاب مقدس هیچگاه براین نیست که خدا را اثبات کند. بلکه همه هدفش آن است که خدارا باانسان روبرو کند. مقصود کتاب مقدس این نیست که ثابت کند خداوند جهان را خلق کرده است بلکه هدف آن اینست که نشان دهد که خدا جهان را انقدر دوست داشت که پسریگانه خود را فدا کرد.

تاریخ بشر وتاریخ جهان بسیار وسیع تر ازآن است که همه آنها را بتوان در یک کتاب گنجانید ولی هدف خداوند از تاریخ یک قوم کوچک این بود که نجات انسان تنها به وسیله عیسی مسیح میسر می گردد. کتاب مقدس فرهنگ یا دائره المعارف یا گنجینه علوم نیست بلکه کلام خدا است برای نجات بشر. کتاب مفدس آسمانی است ولی از آسمان بر روی زمین نیافتاد. ازمیان غار ها  بدست ما نرسیده زیرا خدا به این جهان امد و مستقیم باانسا نها گفتگو کردوانسانهایی معمولی به روح القدس جذب گردیدند واین کتاب رانوشتند تا انسانها نجات یابند. کتاب مفدس کتاب

خدا شناسی نیست بلکه کتابی هست که تنها شیوه نجات انسان را مطرح میکند.

درمبان افراط وتفریط ها نگرش خود را به کتاب مفدس اصلاح کنیم ودرپی این نباشیم که با استفاده از شیوه های اغراق امیز وپوپولیستی ثابت کنیم که دلایل ما روشن است در حالیکه با  بد دفاع کردن تحریف دیگری را بر کلام خدا تحمیل می کنیم.

آنها می گویند کتاب مقدس شما تغییر کرده و نمی تواند کلام خدا باشد. بسیار خوب ، از انها سؤال کنیم اگراین کتاب تحربف شده ، کتاب مقدس مورد نظر آنها به چه چیزی شباهت دارد؟ قطعا کتاب مورد نظرشان کتابی است مذهبی مانند همه کتب مذهبی که از اسمان بر زمین افتاده. دراینجا با دونگرش متضاد روبرو هستیم. این قسمت نکته های برجسته تری دارد  که با بررسی دلایل آنها می توان به راحتی پی برد که کتب اسمانی آنها به یک سناریو انسانی شباهت دارد. ولی قبل از آن باید تکلیف خودمان را  مشخص کنیم و نگرش و نگاه خود را  اصلاح نماییم.  شاید لازم  باشد شما هم  اندکی به این قسمت  کوتاه فکر کنید. بگذاریم جایگاه حقیقت همان جائی  باشد ، که هست.

در شناساندن حقیقت صادق وصمیمی باشیم وکلام خدا  راهمانطور که هست به دیگران ارائه کنیم.

نوشته علی خیراندیش

 

Oct/13/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 562 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر