آیا روحی که خدا بر انسان دمید روح خود بود؟ ایا انان که هنوز ایمان نیاورده اند روح القدس را دارند؟

خدا روح خود را در آدم و حوا دمید و آنها جان زنده شدند، اما پس از شرارت انسان کلام خدا می فرماید روح خدا دیگر در انسان نبود. مسلما" کسی که به عیسی مسیح ایمان نیاورده روحش مرده است. منظور از مرگ روح این است که شخص از خدا جدا است و جدایی از خدا در کتاب مقدس مرگ روحانی نام دارد. پس کسی که هنوز به عیسی مسیح تسلیم نشده و از گناهانش پاک نشده نمی تواند روح خدا را داشته باشد. وقتی شخص به عیسی مسیح ایمان می آورد روح خدا وارد قلب او می شود و در او خلقت جدید را بوجود می آورد.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Oct/30/2017 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 296 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر