سلام آیا دستور پولس رسول مبنی بر عدم ختنه شدن مسیحیان نشانه نقض کتابمقدس از جانب او نیست؟ چون خداوند فرموده که این عهدی است بین من و ذریت تو بعد از تو؟

باید بدانیم که پولس رسول مخالف جنبه عادل شمردگی از طریق ختنه بود و نه کاملا" مخالف ختنه. او می فرماید: "در مسیح عیسی نه ختنه فایده دارد و نه نامختونی بلکه ایمانی که به محبت عمل می‌کند." (غلاطیان 5: 6) و نیز: " زیرا که در مسیح عیسی نه ختنه چیزی است و نه نامختونی بلکه خلقت تازه." (غلاطیان 6: 15) پس مسئله ای که او تأکید داشت این بود که عادل شمردگی از طریق ختنه جسمی نیست. او می گوید ختنه آن است که قلبی باشد (رومیان 2: 29). و نیز می فرماید: " زیرا ختنه سودمند است هرگاه به شریعت عمل نمایی. اما اگر از شریعت تجاوز نمایی، ختنه تو نامختونی گشته است." (رومیان 2: 25) و او همچنین فرمود: " ختنه چیزی نیست و نامختونی هیچ، بلکه نگاه داشتن امرهای خدا." (اول قرنتیان 7: 19)

با خواندن و در نظر گرفتن تمام این آیات که از پولس رسول نقل قول شده، متوجه می شویم که پولس رسول ختنه را نفی نمی کند بلکه معتقد به امری عمیق تر از ختنه و ورای ختنه یعنی زندگی پاک و مقدس و ختنه قلبی است. همان چیزی که عیسی مسیح نیز تأکید داشت، یعنی به جای مراسم خشک و مرده و ریاکارانه، زندگی پاک و مقدس و پویا.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Feb/09/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 222 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر